Antiparazitní opatření

20.01.2016 10:28

Dobrý den,

Chtěl bych Vás tímto informovat, že mimořádné veterinární opatření (MVO) na ošetření proti parazitům spárkaté zvěře NEBUDE letos vydáno. Vše je stanoveno v metodice kontroly zdraví zvířat (MKZ).

EpJ200 LOVNÁ ZVĚŘ SPÁRKATÁ - PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ VyLa (PV)

Uživatel honitby případně jiná jím pověřená osoba, zajistí odběr vzorku. Vzorky jsou odebírány pouze

od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře (vyjma prasat divokých), kdy se odebere vzorek trusu

z konečníku (30 – 50g). V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán

z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více

sousedících honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby.

Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo pozitivní

parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým

veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou, se podle ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona

povoluje použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma

divokých prasat) na území České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 7

Metodiky. Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 6. 2. 2016 do 22. 2. 2016.

 

Metodika použití antiparazitik: uživatel honitby, který se ve stanoveném termínu rozhodne

pro použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře, se bude řídit následujícími pokyny:

Neprodleně o použití antiparazitárních přípravků písemně informuje uživatele všech

sousedních honiteb a příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy.

Informace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

(1) název antiparazitárního přípravku

(2) datum použití antiparazitárního přípravku

(3) ochrannou lhůtu antiparazitárního přípravku

(4) datum uplynutí ochranné lhůty

Pokud budou antiparazitika předložena v krmivu, na které zvěř není navyklá, je

bezpodmínečně nutné, aby uživatel honitby zajistil přípravné (návykové) období, ve kterém se

postupně navyšuje předkládání tohoto krmiva až do dávky, odpovídající dávce medikovaného

krmiva. Stavům zvěře v honitbě (katastrálním území) musí odpovídat počty krmných zařízení.

Uživatel honitby zajistí v honitbách s divokými prasaty, předkládání krmiva pro jiné druhy spárkaté zvěře tak,

aby nebylo zkonzumováno divokými prasaty. Uživatel honitby společně

s ošetřujícím veterinárním lékařem připraví časový harmonogram podávání návykového

i medikovaného krmiva, na základě skutečných počtů zvěře v honitbě (katastrálním území),

druhového a věkového složení zvěře a aktuální spotřeby krmiva. K antiparazitárnímu ošetření

může být použit medikovaný premix nebo medikované krmivo v souladu se zákonem

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (zejména

§ 9).

V honitbě, kde byl použit antiparazitární přípravek, se zakazuje do doby uplynutí ochranné

lhůty antiparazitárního přípravku používat zvěřinu k lidské spotřebě, s výjimkou zvěřiny,

která byla vyšetřena na cizorodé látky s negativním výsledkem v laboratoři, které bylo vydáno

pro příslušný druh vyšetřování osvědčení o akreditaci.

Laboratorní protokol o výsledku vyšetření musí mít po dobu 1 roku k dispozici uživatel

honitby; v případě dodávky zvěřiny musí protokol zvěřinu doprovázet do místa, kam byla tato

dodána.

V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, oborou nebo jejichž

uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř (vyjma divokých

prasat), lze použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku.

Seznam použitelných antiparazitárních přípravků pro spárkatou zvěř:

Přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům

zažívadel a plic.

Cermix premix – určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce

medikovaných krmiv.

Cermix pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním lékařem.

Přípravky obsahují účinnou látku ivermektin se širokospektrálními antiparazitárními účinky

proti dospělým i larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů. Působí proti

oblým červům zažívadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám

svrabovým a vším.

Způsob podání a dávkování:

Aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva.

Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku smísíme

s 45 kg jadrného krmiva).

Spárkaté přežvýkavé zvěři se připravené krmivo podává dva po sobě následující dny jako

jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců (dávky

jsou uvedeny v příbalové informaci). Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích

k ošetření 20 - 25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí, 12 ks mufloní nebo 15 ks

kamzičí zvěře

Ochranná lhůta:

28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře

Rafendazol premix - určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce

medikovaných krmiv.

Rafendazol pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním

lékařem.

Přípravky obsahují účinné látky rafoxanid a mebendazol, které mají širokospektrální účinek

proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti.

Způsob podání a dávkování: Přípravky se podávají zvěři rozmíchané v jadrném krmivu

v poměru 1:9, obvykle dva po sobě následující dny, nejvýše 4 dny, jako jediné krmivo podle

početního stavu zvěře u krmelců. Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích na odčervení 25

kusů srnčí zvěře nebo 5 kusů jelení, 8 kusů daňčí, 12 kusů mufloní nebo 15 kusů kamzičí

zvěře.

Ochranná lhůta:

28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře

60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře

Všechny uvedené přípravky jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, který odpovídá

za jejich aplikaci.

Ivermix – Účinná látka je ivermektin, který, je účinnou látkou i v Cermixu. Použití Ivemixu

je obdobné jako u Cermixu.

Ochranná lhůta:

28 dnů maso jelení, daňčí, srnčí a mufloní zvěře.

V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost, mohou být použity

k léčbě přípravky CERMIX i RAFENDAZOL, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní

mezi jejich aplikací.

RAFENDAZOL je určen především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, CERMIX

zejména pro lokality s výskytem střečkovitosti, zvláště u srnčí zvěře.

 

Termíny  provedení zdravotních zkoušek, jak je stanoveno v MKZ

Ministerstvo zemědělství stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona

tyto termíny:

a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce

2015 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení

místně příslušné krajské veterinární správě,

b) v případě, že provedení zdravotních zkoušek nebylo v roce 2015 požadováno, je termín pro

předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2016.

 

V případě dotazů nebo nejasností se ozvěte,

S pozdravem

 

 

MVDr Jan Konečný

Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj

Palackého tř. 174, 612 38 Brno

pracoviště Hodonín

 

j.konecny.kvsb@svscr.cz

tel:   +420 518 670 532

M: +420 602487707