PETICE K NOVELE ZÁKONA O MYSLIVOSTI

23.06.2024 22:01

Prosíme o zvážení podpisu petice k novele zákona o myslivosti

 

www.cmmj.cz/petice-k-novele-zakonu-o-myslivosti/
 

V posledních měsících jsme svědky intenzivních debat kolem novely zákona o myslivosti, kterou se vláda České republiky snaží prosadit. Tato novela však vyvolává vážné obavy a nesouhlas u široké veřejnosti, odborníků i ochránců přírody. Přináší s sebou několik kontroverzních změn, které by mohly mít negativní dopady na životní prostředí, biodiverzitu i samotný koncept myslivosti jako udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

Jedním z hlavních problémů této novely je rozšíření možnosti lovu na větší škálu zvířat, včetně těch, která nejsou považována za škodlivá nebo přemnožená. Tento krok není podložen žádnými vědeckými daty, která by prokazovala, že je takový zásah nutný. Naopak, hrozí, že dojde k nevratnému narušení ekosystémů a k ohrožení druhů, které jsou již nyní pod tlakem z jiných důvodů, jako je ztráta přirozeného prostředí či klimatické změny.

Dalším sporným bodem je snížení minimální plochy pro vznik honiteb. Tato změna by mohla vést k nárůstu počtu malých honiteb, které nebudou schopny efektivně řídit populaci zvěře a zajistit potřebnou péči o přírodu. To by mohlo mít za následek přemnožení některých druhů a následné škody na zemědělských plodinách a lesích, což by bylo kontraproduktivní nejen pro zemědělce, ale i pro myslivce samotné.

Navrhovaná novela také vůbec neřeší vytváření podmínek pro návrat drobné zvěře do přírody. Drobné druhy, jako jsou zajíci a bažanti jsou důležitou součástí ekosystému a jejich populace jsou již léta na ústupu. Místo toho, aby novela obsahovala opatření na podporu těchto druhů, například vytvořením vhodných biotopů a zlepšením podmínek pro jejich přežití, zaměřuje se pouze na lov větší zvěře. To je promarněná příležitost k podpoře biodiverzity a obnovy přirozeného ekosystému.

Neméně důležitou otázkou je i nedostatečné zapojení veřejnosti a odborné komunity do přípravy této novely. Diskuse probíhaly za zavřenými dveřmi a mnoho relevantních názorů a připomínek nebylo zohledněno. Tento přístup je neakceptovatelný v demokratické společnosti, kde by mělo být samozřejmostí, že se do rozhodovacích procesů zapojí široká veřejnost a odborníci z různých oblastí.

V neposlední řadě je třeba zmínit i etické aspekty navrhované novely. Myslivost by měla být chápána jako činnost, která je v souladu s principy ochrany přírody a respektu k živým tvorům. Rozšíření možností lovu však vysílá opačný signál – že zvěř je pouze zdrojem zábavy a trofejí, nikoli důležitou součástí našeho přírodního dědictví.

Závěrem lze říci, že navrhovaná novela zákona o myslivosti v České republice je krokem zpět. Ignoruje principy udržitelného hospodaření, ohrožuje biodiverzitu a nerespektuje názor veřejnosti ani odborníků. Je na čase, aby vláda přehodnotila tento návrh a zaměřila se na skutečně udržitelné a vědecky podložené přístupy k myslivosti, které budou respektovat přírodu i potřeby budoucích generací.