Upozornění na zákaz používání olověných broků v mokřadech

17.08.2023 14:26

19.7.2023

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) s ohledem na blížící se lovnou sezónu husy divoké (16. srpna) a kachen (1. září) tímto upozorňuje, že v souvislosti se změnou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (nařízení REACH) vstoupil od 15. února 2023 v platnost zákaz používání olověných broků v mokřadech a v jejich bezprostřední blízkosti.

Po 15. únoru 2023 je v mokřadech nebo do 100 metrů od mokřadů zakázáno:

a) vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnostních;

b) nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu.

Mokřad dle tzv. Ramsarské úmluvy je „území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí“.

Za nedodržení tohoto zákazu může ČIŽP uložit fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám pokutu až do výše pěti milionů korun. Kontroly budou probíhat ve spolupráci s Policií ČR.

Fyzické osoby nepodnikající porušující zákaz spadají do kompetence orgánů státní správy myslivosti, resp. myslivecké stráže.

Zde je mapa, kde je přesně vyznačeno kde se olověnými broky ve Bzenci a okolí lovit nesmí:Odkaz na článek ČMMJ: www.cmmj.cz/mapa-omezeni-pouziti-broku/