Zápis z jednání Okresního sněmu svolaného OMR OMS Hodonín, dne 15. 4. 2014 v 16 hodin, v MKS Kyjov.

15.04.2014 16:00

Zápis

 

z jednání Okresního sněmu svolaného OMR OMS Hodonín,  dne 15. 4. 2014 v 16 hodin, v MKS Kyjov.

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:         1. Zahájení

                        2. Volba návrhové a mandátové komise, předsedajícího schůze a pořizovatele

                            zápisu

                        3. Zpráva o činnosti OMS

                        4. Zpráva o hospodaření OMS za rok 2013, rozpočet na rok 2014

                        5. Zpráva ODR

                        6. Návrh usnesení

                        7. Diskuse

                        8. Usnesení

                        9. Závěr, Informace o NOZ – JUDr. J. Kšica

 

1.Jednání zahájila  jednatelka Ing. V. Dufková. Přivítáním hostů , seznámením s programem. 2.Počet přítomných zástupců 61 zvolil návrhovou komisi: MUDr. L. Šimeček, JUDr. Vaďura F.a pan Ing. J. Sochor.

Mandátová komise: Ing. J. Bábíček, pan Trecha a pan Dostál,

Předsedající schůze : Ing.Dufková

Zapisovatelka: L. Prachařová

 

3.. Předseda OMS zahájil jednání a vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku těch, kteří v minulém roce  navždy opustili naše řady.

 Zprávu o činnosti OMS přednesl pan R. Mančík, který  mezi námi přivítal JUDr. J. Kšicu, který  seznámí plénum s paragrafy Nového občanského zákoníku, které se dotýkají mysliveckých sdružení.

Uplynulé období zhodnotil kladně. OMR se schází 1x měsíčně, náš OMS  je s počtem členů 1260- 1300 na 11 . místě mezi   ostatními OMS. Mimo pravidelné akce jsme se zaměřili na práci s mládeží. L. Lípová vede  myslivecký kroužek ve Svatobořících – Mistříně. Rozvíjí se spolupráce se Slovenskými svazy. Přehlídky trofejí v Kyjově se zúčastnilo 800 návštěvníků a 600 dětí, které přišly v pátek. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli . O zájmu o myslivost svědčí to, že do kurzu adeptů se hlásí letos 36 uchazečů a jejich věk se snižuje.

Podařilo se navázat spolupráci s LČR .  Poděkování  patří také JUDr. F. Vaďurovi za  aktualizování našich webových stránek ( WWW.omshodonin.cz), je to zdroj informací  pro myslivce. Při této příležitosti požádal o umístění Petice za  udržení  současné stavu držení zbraní v ČR .Seznamte veřejnost a vyzvedněte si podpisové archy.

Příští rok bude volební do OMR a proto předseda OMS vyzval, aby MS podala návrhy kandidátů vhodných pro tuto  obětavou  a neplacenou činnost.

Seznámil také zástupce sdružení s povinností odevzdání vzorků trusu spárkaté zvěře orgánu veterinární správy, 

V roce 2015 bude národní výstava trofejí, všichni mohou prostřednictvím předsedy OMS dodat trofeje.

Předseda  OMS požádal  zástupce MS, aby dodali na OMS seznamy členů jednotlivých sdružení s emailovými kontakty, protože od 1. 7. 2014 bude veškerá korespondence zasílána elektronicky, zároveň požádal o informaci v případě úmrtí  člena.

4. Zprávu o hospodaření OMS v roce 2013 a rozpočet 2014 přednesla členka OMR L. Prachařová.

 

 

Zůstatky  k 31. 12. 2013                    Pokladna                                Bú

                                                               48 217,-                  1 772 761,15

 

K 31. 12. 2013 byl HV OMS                          445 799,- Kč

 

Rozpočet  po komisích je                        99 900,-

               Režie                                   -200 000,-

OMS celkem                                      - 100 100,-

 

Aby byl rozpočet vyrovnaný je nutno důsledně do vybírat členské  příspěvky v daném roce, snížit výdaje za energie a získat dotace od jiných subjektů.

 

5. Zpráva ODR souhlasila se způsobem vedení účetní agendy  a nakládání s finančními prostředky.  Zprávu přednesl předseda ODR Ing. Straňánek.Viz příloha zápisu.

 

6.Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise pan  JUDr. L Šimeček.

 

   Okresní sněm schvaluje:

     -      Zprávu o činnosti OMS od minulého sněmu 23. 4. 2013 do 15. 4. 2014

  • Zprávu hospodaření OMS za rok 2013

     

Okresní sněm bere na vědomí: 

  • Zprávu ODR

 

   Okresní sněm  ukládá:

 

- Řádně zabezpečit všechny akce dle plánu  na rok 2014.

 

7. V diskusi vystoupil člen OMR pan F. Bábík, předseda kynologické komise a seznámil přítomné s novým zkušebním řádem. Je zde možnost přírodního norování   nutno dohodnou s předsedou kynologické mise. Proběhne oprava umělé nory ve Bzenci – Přívoze. Vyzval zástupce MS, aby nabídli honitby ke konání zkoušek lov. upotřebitelných psů.

- Jednatelka OMS informovala o možnosti zakoupení ZŘ v kanceláři OMS v Hodoníně.

Zlatá srnčí trofej se koná 17. 5. 2014 v 9,00 na Střelnici Pánov, Zapiště své děti a vnuky, do seznamu uveďte rodné číslo dítěte, které je nutné pro sjednání pojištění.

Ing. Dufková vyzvala MS, aby umožnili novým adeptům absolvování povinné praxe v jejich sdružení. Sdružení toto k ničemu nezavazuje.

 

8. Návrh Usnesení OS OMS Hodonín byl doplněn  v části schvaluje

 – rozesílání korespondence elektronickou  cestou. 

 

části bere na vědomí:

  • zprávu kynologické komise.

Usnesení je přílohou zápisu.

 

Usnesení bylo schváleno 61 hlasem .

 

9. Po projednání všech bodů programu OS, předseda OMS R. Mančík poděkoval přítomným za účast. Následovalo občerstvení a již v jeho průběhu informoval JUDr. Kšica o změnách v Občanském zákoníku, které se týkají mysliveckých sdružení –spolků.

 

 

V Kyjově 15. dubna 2014

 

 

Zapsala: L. Prachařová                                              Ověřil: R. Mančík